LABYRINT

15.11.2019 07:31
Kultúra a umenie

Autor : Peter Tej, Spojená škola Zborov

Späť na úvod

V utorok 8.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-vzdelávacieho, socio-patologického programu LABYRINT, ktorý bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukazoval na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetová zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach. Násilie a intolerancia sú javy, s ktorými sa deti stretávajú dennodenne, nielen v televízii, ale aj v reálnom živote a aj priamo na školách. Pod násilím sa rozumie uplatnenie sily voči niekomu alebo niečomu. Za násilie sa pokladá každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, fyzického, psychického a sexuálneho nátlaku. Osobitnou témou je aj „moderná" forma šikanovania cez elektronické médiá, tzv. kyberšikana.